Zmeny v licenciách

01. 03. 2014
S platnosťou od 1.3.2014 dochádza k zmenám v objednávaní licencií softvéru Aktion

Zásadnou zmenou je predovšetkým to, že už nebudú vystavované zálohové faktúry, ale iba faktúra - daňový doklad a licencie možno viacnásobne rozširovať bez nutnosti čakania na úhradu predchádzajúce faktúry.

Na každú novú licenciu alebo jej rozšírenie bude uzavretá Zmluva, ktorej predmetom bude poskytnutie licencie softvéru Aktion a služby servisnej a systémovej podpory. Táto zmluva je uzavretá odoslaním Zákazníckej objednávky a jej potvrdením Zhotoviteľom.

Tiež platia nové Podmienky servisnej a systémovej podpory, ktoré sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok. Venujte im prosím pozornosť, lebo sú tu definované pojmy a postupy predovšetkým pre oblasť podpory.

 


Nová licencia:

 • Nová licencia je funkčná ihneď v plnom rozsahu.
 • Jej parametre je možné meniť ľubovoľne (pridávať aj uberať), a to až do vystavenia faktúry.
 • Faktúra bude vystavená automaticky po 60 dňoch od založenia licencie alebo si ju môžete vyžiadať skôr. Toto sa vykoná pri licencií, menu aktivovať licenciu. Do doby vystavenia faktúry možno využívať služby podpory (Aktualizácia a Technická podpora) ZADARMO.
 • Od vystavenia faktúry bude zmena licencie už brána ako rozšírenie licencie.
 • Pokiaľ nebude faktúra uhradená v termíne splatnosti, dôjde k zablokovaniu licencie do doby úhrady dlžnej čiastky.

Rozšírenie licencie:

 • Rozšírení licencie je možné od verzie SW 5.0 a vyššie.
 • Zmena licencie je možná iba smerom hore.
 • Faktúra bude vystavená ihneď po odoslaní a potvrdení objednávky. Túto faktúru nebude možné stornovať.
 • Rozšírenie licencie bude možné urobiť viacnásobne bez nutnosti čakania na úhradu predošlej faktúry.
 • Pokiaľ nebude faktúra uhradená v termíne splatnosti, príde k zablokovaniu licencie do dobu úhrady dlžnej čiastky.

Služby Servisnej a Systémovej podpory (Aktualizácie)

 • Zmluva na služby servisnej a systémovej podpory je uzatvorená vystavením a potvrdením Zákazníckej objednávky pri objednaní novej licencie alebo jej rozšírenia, alebo pri objednaní samotnej služby Aktualizácia.
 • Prvá fakturácia týchto služieb bude spolu s fakturáciou novej licencie. Služby sa hradia na 1 rok dopredu. Fakturácia na ďalšie obdobie bude už na základe samostatnej faktúry služieb.
 • Pri rozšírení licencie bude spolu s licenciou fakturovaná aj pomerná časť poplatkov do konca fakturačného obdobia. Faktúra na ďalšie obdobie už bude zahŕňať aj sumu služieb za rozšírenie.